Strelovod

Kaj je strelovod?

Da preprečimo udar strele v zgradbo, zgradbo ˝ogrnemo˝ v kovinski ozemljeni plašč – strelovod. Strela v tem primeru udari v strelovod in po njem direktno v zemljo. Vendar le pravilno izveden strelovod  varno odvede strelo v zemljo. V nasprotnem primeru lahko strelo pripeljemo v objekt ali strela povzroči požar in druge nezgode. Pravilen in varen strelovod pomeni, da so strelovodni vodniki na ustrezni medsebojni razdalji, so ustreznih presekov in primerno oddaljeni od lahko vnetljivih materialov in ostalih instalacij. Vse to predpisujejo mednarodni tehnični standardi in predpisi:

Zaščita pred delovanjem strele – 1.del: Splošna načela, SIST EN 62305-1:2011.

Zaščita pred delovanjem strele – 2.del: Vodenja rizika, SIST EN 62305-2:2012.

Zaščita pred delovanjem strele – 3.del: Fizična škoda na zgradbah in nevarnost za živa bitja, SIST EN 62305-3:2011.

Zaščita pred delovanjem strele – 4.del: Električni in elektronski sistemi v zgradbah, SIST EN 62305-4:2011.

Tehnične smernice: Zaščita pred delovanjem strele

Kako je strelovod sestavljen?

Klasičen strelovod razdelimo na:

  • Lovilni sistem, ki je običajno montiran na strehi.
  • Odvodni sistem, povezava med lovilnim in ozemljilnim sistemom.
  • Ozemljilni sistem, ki je v zemlji.

Načrtovanje strelovoda

Pred načrtovanjem strelovoda je potrebno vedeti namen objekta, lokacijo, požarno ogroženost objekta. Na osnovi tega določimo zaščitni nivo (Več o tem v standardu SIST IEC 62305-1 ). Po standardu so štirje zaščitni nivoji. Zaščitni nivo 1 namenjen za najbolj ogrožene objekte, ko so črpalke goriva, eksplozijska področja, …. . Za stanovanjske in proizvodnje objekte se običajno uporablja zaščitno nivo 4. Za načrtovanje se namesto zaščitnega nivoja uporablja vrsta LPS-a.

Za določanje namestitve lovilnega sistema se poslužujemo naslednjih metod

  • Metoda zaščitnega kota
  • Metoda kotaleče krogle
  • Metoda velikosti mreže

 

Metoda kotaleče  krogle

Pri tej metodi navidezno kroglo s polmerom » r » , ki je določen v tabeli po standardu SIST EN 62305-3 kotalimo okoli celotne zgradbe in preko nje. Na mestih kjer se krogla dotika zgradbe, lahko pride do udara strele in je zato potrebno ta mesta zaščititi z lovilnimi vodniki.
Polmer krogle mora ustrezati izbranemu LPS-u.

Metoda mreže

Za mrežo v obliki kvadrata mora biti dolžina vsake strani mreže manjša ali enaka širini mreže, kakor je navedeno v  tabeli.

Metoda zaščitnega kota

Metoda zaščitnega kota je izvedena tako, da vse kar je znotraj kota α lovilne palice ali objekta v ščitenem prostoru. Kot α je različen glede na višino palice in tudi razdalja a je v standardu omejena. Pri tabeli so koti za najpogosteje uporabljene kote.

V praksi se najpogosteje uporablja kombinirana metoda prvih treh metod.

Kakšen material lahko uporabimo za strelovod?

Po standardu so predpisani naslednji materiali, ki se lahko uporabljajo za strelovod. Prepisano je tudi področje njihove uporabe.

Je kovinska streha primerna za del strelovoda?

25 let nazaj je kovinska pločevinasta streha bila ustrezna kot del strelovodna. Kasneje so raziskave pokazale, da lahko zaradi strele pride do preluknjanja ali vžiga pri pločevinah, ki so pretanke. Zato danes  standard SIST EN 62305-3: 2011, predpisuje namestitev strelovodnih vodnikov na vse kovinske strehe, katerih jeklena pločevina je tanjša od dimenzij v tabeli.