Strelovod

Kaj je sodoben strelovod, zakaj je potreben, standardi in predpisi.

Strelovod je edina zaščita pred direktnim udarom strele. Danes je lahko tudi  eleganten dodatek k zunanjemu izgledu hiše in tudi ni  velika investicija.

Kaj je strelovod?

Strelovod je zaščitni sistem, preko katerega se varno prazne pregreto ozračje v zemljo. Strela je namreč razelektritev pozitivnega ozračja v negativno zemljo. Vsi električni prevodni materiali, ki so v stiku z zemljo, hkrati pa segajo v ozračje, so podaljšana “roka” negativne zemlje. Te prevodni materiali so kovinski stolpi, antene, drevesa in podobno. So torej najbližje naelektrenemu ozračju. In to se izprazni v njen najbližji točki negativne zemlje. Torej v stolp, anteno, drevo, strelovod.


To je tudi logika delovanja strelovoda. Na streho in druge izpostavljene dele zgradbe postavimo prevodne materiale, običajno železo, aluminij ali baker, ki so v dobrem in stalnem stiku z zemljo. Da bo strelovod res varoval zgradbo pred strelo pa moramo vedeti kako pogosto, na kakšen način in kje postaviti prevodne materiale, da strelo ne bomo spustili v samo zgradbo. Kateri material in s kolikšnim presekom je še v ustrezen. Tok strele je lahko velik tudi preko 100.000A. Pri teh tokovih pa  marsikatera kovina lahko zagori in povzroči požar. Vse to natančno določajo standardi in predpisi, kateri so nižje navedeni in na kratko opisani.

Slab strelovod namreč lahko povzroči veliko škode.

Je strelovod obvezen?

Strelovod je obvezen na vseh objektih. Izjeme so eno in dvostanovanjske hiše, kjer se potreba določi na oceni tveganja glede  požarne ogroženosti, lokacije hiše,…

Strelovod privlači tudi strelo namenjeno sosedu?

To vprašanje zelo pogosto slišim, vendar je popolnoma napačno. Strelovod nikakor ne preusmeri strelo in varuje le področje pod njim oziroma v svoji senci. In obratno, tudi strelovod na cerkvi ne varuje hiš v bližini. ( več opisa spodaj Metoda zaščitnega kota).

Praktični primeri izvedbe strelovoda.

STRELOVOD – OD NEKAJ ZAČETNIH OSNOV DO NAČRTOVANJA

Kakšen je pravilno narejen strelovod?

Pravilen in varen strelovod pomeni, da so strelovodni vodniki na ustrezni medsebojni razdalji, so ustreznih presekov in primerno oddaljeni od lahko vnetljivih materialov in ostalih instalacij. Vse to je točno določeno v SIST EN standardih ( več nižje v poglavju o standardih).

Kako je strelovod sestavljen?

Klasičen strelovod razdelimo na:

  • Lovilni sistem, ki je običajno montiran na strehi.
  • Odvodni sistem, povezava med lovilnim in ozemljilnim sistemom.
  • Ozemljilni sistem, ki je v zemlji.

Tehnični standardi in predpisi za področje strelovoda

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele(Ur. L. RS, št. 28/09)

Tehnična smernica TSG-N-003;2013,  Zaščita pred delovanjem strele

Zaščita pred delovanjem strele – 1.del: Splošna načela, SIST EN 62305-1:2011.

Zaščita pred delovanjem strele – 2.del: Vodenja rizika, SIST EN 62305-2:2012.

Zaščita pred delovanjem strele – 3.del: Fizična škoda na zgradbah in nevarnost za živa bitja, SIST EN 62305-3:2011.

Zaščita pred delovanjem strele – 4.del: Električni in elektronski sistemi v zgradbah, SIST EN 62305-4:2011.

Načrtovanje strelovoda

Pred načrtovanjem strelovoda je potrebno vedeti namen objekta, lokacijo, požarno ogroženost objekta. Na osnovi tega določimo zaščitni nivo (Več o tem v standardu SIST IEC 62305-1 ). Po standardu so štirje zaščitni nivoji. Zaščitni nivo 1 namenjen za najbolj ogrožene objekte, ko so črpalke goriva, eksplozijska področja, …. . Za stanovanjske in proizvodnje objekte se običajno uporablja zaščitno nivo 4. Za načrtovanje se namesto zaščitnega nivoja uporablja vrsta LPS-a.

Za določanje namestitve lovilnega sistema se poslužujemo naslednjih metod

  • Metoda zaščitnega kota
  • Metoda kotaleče krogle
  • Metoda velikosti mreže

 

Metoda kotaleče  krogle

Pri tej metodi navidezno kroglo s polmerom » r » , ki je določen v tabeli po standardu SIST EN 62305-3 kotalimo okoli celotne zgradbe in preko nje. Na mestih kjer se krogla dotika zgradbe, lahko pride do udara strele in je zato potrebno ta mesta zaščititi z lovilnimi vodniki.
Polmer krogle mora ustrezati izbranemu LPS-u.

Metoda mreže

Za mrežo v obliki kvadrata mora biti dolžina vsake strani mreže manjša ali enaka širini mreže, kakor je navedeno v  tabeli.

Metoda zaščitnega kota

Metoda zaščitnega kota je izvedena tako, da vse kar je znotraj kota α lovilne palice ali objekta v ščitenem prostoru. Kot α je različen glede na višino palice in tudi razdalja a je v standardu omejena. Pri tabeli so koti za najpogosteje uporabljene kote.

V praksi se najpogosteje uporablja kombinirana metoda prvih treh metod.

Kakšen material lahko uporabimo za strelovod?

Po standardu so predpisani naslednji materiali, ki se lahko uporabljajo za strelovod. Prepisano je tudi področje njihove uporabe.

Je kovinska streha primerna za del strelovoda?

25 let nazaj je kovinska pločevinasta streha bila ustrezna kot del strelovodna. Kasneje so raziskave pokazale, da lahko zaradi strele pride do preluknjanja ali vžiga pri pločevinah, ki so pretanke. Zato danes  standard SIST EN 62305-3: 2011, predpisuje namestitev strelovodnih vodnikov na vse kovinske strehe, katerih jeklena pločevina je tanjša od dimenzij v tabeli.